A Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klaszter létrejötte tükrözi a Debrecenben dominánsan jelen levő ágazat, a gyógyszeripar szereplői, valamint Debrecen Megyei Jogú Város (DMJV) Önkormányzata, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagvállalatai, valamint a Debreceni Egyetem azon közös szándékát, miszerint a régió adottságaira támaszkodva az ipari hálózatosodás elősegítésére együtt kívánnak működni. A Pharmapolis elnevezés megjelenik a város és az egyetem együttműködéseiben 2005 óta, amikor a DMJV Önkormányzata, valamint a Debreceni Egyetem több KKV-val közösen létrehozták a Pharmapolis Debrecen Kft-t. Ez a gazdasági társaság a Richter Gedeon Gyógyszergyárral, mint a klaszter legjelentősebb gyógyszeripari szereplőjével szorosan összehangolt K+F tevékenységet folytat – elsősorban klinikai - kutatások terén. A Pharmapolis elnevezést emellett Debrecen Pólus programjának a megjelölésére is használják.

A Pharmapolis Klaszter célja többrétű: egyrészt a magyarországi gyógyszeripar innovációs láncában a kevésbé fejlett elemeket kívánja megerősíteni a gazdasági szereplők export érdekeinek megfelelően, másrészt hozzá kíván járulni az európai innovációs kapacitások fokozásához. Céljaikat az Európai Technológiai Platformok gyógyszeripar-specifikus elemeinek adaptálásával kívánják elérni.

A Pharmapolis pólus klaszter víziója nemzetközi méretekben is számottevő gyógyszeripari klaszter létrehozása, amely jelentősen hozzájárul a gazdasági teljesítmény fokozásához, továbbá bővíti a foglalkoztatottságot. A klaszter a pozitív külső hatásai révén a hazai gazdaság egészére is kedvező hatást gyakorol.

A Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klaszter stratégiai és cselekvési tervében megfogalmazottak szerint messzemenően illeszkedik a magyarországi Pólus Program átfogó céljaihoz:

  • Nemzetközileg versenyképes klaszterek kialakulásának előmozdítása
  • Magas hozzáadott értékű, innovatív tevékenységekre történő specializáció
  • Erős kooperáció elsősorban a vállalkozások, illetve kiegészítő jelleggel az egyetemek és önkormányzatok között, a hosszú távú versenyképesség fenntartása érdekében
  • A pólusvárosok regionális központi szerepének erősítése, elősegítve a pólusok széles értelemben vett, általános versenyképességének és üzleti környezetének javítását

A klaszter gyógyszeripari-biotechnológiai vállalkozásai közötti kapcsolat, valamint a kutatói és az egyetemi szférával való kooperáció révén elérik azt a méretet, amely az európai szintű versenyképességhez szükséges és a magas hozzáadott értékű, exportorientált tevékenységek erősödésén keresztül, melynek révén jelentősen képes növelni az egész magyar gazdaság versenyképességét. Mindehhez hozzájárul az egyetemek és oktatási intézmények, az egészségügyi és a kulturális szolgáltatások Pólus Program céljaival való összhangban történő fejlesztése.

A Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kutatás-fejlesztési együttműködései során új, innovatív termékek kerüljenek kifejlesztésre, valamint a tagszervezetek által folytatott K+F+I+O tevékenységek és azok eredményei széles körben terjedjenek el.

A Pharmapolis program és a Klaszter menedzsmentjét ellátó Pharmapolis Klaszter Kft. célja a magyarországi gyógyszeripari innovációs lánc megerősítése, a világszínvonalon is versenyképes technológiai platform(ok) kialakítása, működtetése és az iparági klaszter fejlesztése.

A debreceni klaszter egyedülállóan előremutató jellegzetessége, hogy országos jelentőségű húzóágazati hálózatosodást hozott létre, aminek alapja a klaszterben megmutatkozó Debrecen-Szeged pharma-biotech innovációs tengely. Ebben a törekvésében a magyarországi klaszterek között unikális módon egyesíti tőkeerős közép- és nagyvállalkozások, innovatív egyetemi „spin-off’ és „start-up” vállalkozások, kamarák, önkormányzatok és egyetemek iparfejlesztési törekvéseit.

Akkreditált Innovációs Klaszter